ایستا فی – ایستا بنای راسخ

ایستا فی

 

ایستا فی : سامانه آنلاین برآورد و قیمت دهی سقف های عرشه فولادی 

ایستافی قیمتدهی آنلاین تهیه مصالح و اجرای سقفهای عرشه فولادی است و شما کارفرمایان، مهندسین مشاور، مدیران و سایر عوامل محترم پروژه در چند دقیقه برآورد زمانی و مالی پروژه خود را دریافت می نمایید.

مزایای ایستافی: برآورد مصالح مصرفی (مهندسی)، قیمت تفکیکی مصالح (شفافیت)، مدت زمان اجرا (کار بلدی)، قیمت مصالح مصرفی (بروز)، دریافت قیمت و زمان در چند دقیقه (صرفه جویی) و قابلیت ویرایش و بروزرسانی هر پروژه پروژه (انعطاف پذیری).

 

 

ورود به سامانه ایستا فی

 

istafi.ir