مدیران و اعضای شرکت – ایستا بنای راسخ

مدیران و اعضای شرکت

مهندس محمدرضا احمدی نژاد
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، دارنده پروانه اشتغال به کار نظارت و اجرای ساختمان

مهندس سید حسین موسوی
مدیر فنی و رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد سازه
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، دارنده پروانه اشتغال به کار طراحی، نظارت و اجرای ساختمان

مهندس علی جعفری
مدیر اجرایی و عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران