خبرها – ایستا بنای راسخ

آرشیو خبرها

بتن های اکسپوز ( بتن نما )

بتن اکسپوز ( بتن نما ) به سطحی از بتن گفته می شود که جهت نمای نهایی، اجرا شده و بر روی آن پوشش یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. از این نوع نمای بتنی جهت اجرای المان های خاص معماری در فضاهای جمعی، راه ها و پیاده راه ها، دیوارهای پیرامونی و سردر های