خبرها – برگه 4 – ایستا بنای راسخ

آرشیو خبرها

اجرای سقف سیلندری سوم

عملیات اجرای سقف سیلندری (قوسی) بتنی بصورت اکسپوز – پروژه پارک فناوری پردیس – در حال انجام می باشد…

آرماتوربندی سقف سیلندری E2

پس از اجرای قالب زیری سقف سیلندری بتن نما، با تلاش همکاران اجرایی شرکت عملیات آرماتوربندی سقف سیلندری بلوک E2 شروع گردید.

قالب بندی زیر سقف سیلندری

عملیات اجرای قالب زیر سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس آغاز گردید. در این قسمت درز بین قالبها توسط بتونه مخصوص گرفته می شود.

اتمام ساخت قالب فلزی قوسی

با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران گرامی عملیات ساخت قالب قوسی جهت اجرای سقف های سیلندری به پایان