خبرها – برگه 4 – ایستا بنای راسخ

آرشیو خبرها

عضویت در انجمن بتن ایران

عضويت شركت ساختماني ايستا بناي راسخ در “انجمن بتن ايران”
با توجه به فعاليت شركت در زمينه كارهاي بتني ويژه و خاص

اجرای سقف سیلندری سوم

عملیات اجرای سقف سیلندری (قوسی) بتنی بصورت اکسپوز – پروژه پارک فناوری پردیس – در حال انجام می باشد…