خبرها – برگه 5 – ایستا بنای راسخ

آرشیو خبرها

بازدید ریاست پارک فناوری پردیس

ریاست محترم پارک فناوری پردیس صبح امروز ۹۴.۰۹.۰۵ از پروژه ساختمان بلوک E پارک بازدید به عمل آوردند. جناب مهندس صفاری نیا و

مراحل پایانی و رنگ آمیزی قالب ها

ساخت قالب های قوسی بالا و پایین سقف سیلندری در مراحل پایانی می باشد و عملیات رنگ آمیزی آنها در تاریخ ۹۴٫۰۹٫۰۲ شروع شده است.

سرعت مناسب ساخت قالب قوسی

ساخت قالب قوسی سقف بتنی اکسپوز توسط شرکت ایستا بنای راسخ با سرعت مناسب در حال انجام می باشد.

شروع ساخت قالب قوسی فوقانی

ساخت قالب فوقانی سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس توسط شرکت ساختمانی ایستا بنای راسخ شروع گردید.

ادامه عملیات ساخت قالب قوسی

ساخت قالب قوسی سقف سیلندری پروژه پارک فناوری پردیس با سرعت مناسب در حال انجام است. شاسی قالب زیرین ساخته شده و امروز ۹۴٫۰۸٫۱۳ عملیات جوشکاری ورق، روی شاسی شروع گردید.

عقد قرارداد اجرای سقفهای سیلندری

قرارداد اجرای سقف های سیلندری – قوسی بلوک E پارک فناوری پردیس در تاریخ ۹۴٫۰۸٫۰۳ فی مابین پارک فناوری پردیس تهران بعنوان کارفرما، پژوهشکده توسعه کالبدی بعنوان مدیرطرح، شرکت مهندسی مشاور پیرراز بعنوان مشاور و ناظر و شرکت ایستا بنای راسخ بعنوان پیمانکار منعقد گردید. روش اجرا سقف های سیلندری بصورت بتن اکسپوز (نمایان) می باشد.