پروژه طراحی و نظارت عالیه کشت و صنعت شریف آباد

تاریخ شروع

آذر 1398

تاریخ پایان

مهر 1399

مدت زمان اجرای پروژه

کارفرما

مدیر طرح

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

قزوین - شریف آباد

متراژ

شماره پروژه