پروژه احداث نیروگاه برقآبی قم

تاریخ شروع

شهریور 1395

تاریخ پایان

تیر 1396

مدت زمان اجرای پروژه

کارفرما

مدیر طرح

محل پروژه

قم

متراژ

شماره پروژه