طراحی و احداث فاز دو کارخانه شوکت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان اجرای پروژه

در حال اجرا

کارفرما

شرکت شوکت

مدیر پیمان

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

همدان - رزن

متراژ

شماره پروژه