طراحی و احداث کارخانه ابنیه سازان جاوید شوکت

تاریخ شروع

مهر 1399

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان اجرای پروژه

در حال اجرا

کارفرما

ابنیه سازان جاوید شوکت

مدیر طرح

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

گیلان - رستم آباد

متراژ

شماره پروژه

سالن های دوقلو به متراژ 3200 مترمربع

فونداسیون و سازه این سوله به صورت پیش ساخته اجرا می گردد و امکان باز نمودن و انتقال آن به محل دیگر وجود دارد.