طراحی و احداث کارخانه نیکان صنعت خاورمیانه

تاریخ شروع

آذر 1398

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان اجرای پروژه

در حال اجرا

کارفرما

نیکان صنعت خاورمیانه

مدیر طرح

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

استان البرز

متراژ

1260 مترمربع

شماره پروژه

  • طراحی چهارگانه کارخانه و واحد اقامتی
  • مساحت زمین : 1260 مترمربع
  • مساحت زیربنا : 1430 مترمربع
  • انبار مرکزی ( زیرزمین )
  • سوله تولیدی ( همکف )
  • واحد اداری (نیم طبقه اول)
  • واحد اقامتی مجموعه نگهبانی و سردر