طراحی و احداث کارخانه پارسا فرتاک داده ی ویرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

در حال اجرا

مدت زمان اجرای پروژه

در حال اجرا

کارفرما

پارسا فرتاک داده ویرا

مدیر پیمان

ایستا بنای راسخ

محل پروژه

کرج - شهرک صنعتی پیام

متراژ

شماره پروژه